Dawniej piasek.one.pl

Dzisiaj jest: 24 Lipiec 2024    |    Imieniny: Kinga, Krystyna, Olga

Jubileusz

 

Dzisiaj Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów w Piasku Pani Aniela Piesiur obchodzi Jubileusz siedemdziesiątych urodzin. Dołączamy się do życzeń Włodarzy Pszczyny, życząc Pani Anieli dużo zdrowia, radości i satysfakcji z działalności na rzecz naszej lokalnej społeczności. Wszystkiego Najlepszego!

Kolejne pismo do Burmistrza w sprawie ul. Wolności

Kolejne pismo do Burmistrza w sprawie ul. WolnościGrzegorz Kędzior Piasek, 22.03.2017
ul. Wolności 6
43-211 Piasek

L.dz.: Piasek/GK/02/2017

Pan Dariusz Skrobol
Burmistrz Miasta Pszczyna
Urząd Miejski w Pszczynie
43-200 Pszczyna, Rynek 2

Państwo
Radni Rady Miejskiej
w Pszczynie
Urząd Miejski w Pszczynie
43-200 Pszczyna, Rynek 2


Dotyczy: przebudowy ul. Wolności w Piasku
Pisma związane:
[1] Zestawienie wydatków na drogi gminne w latach 2007 – 2015 (Miasto i Gmina Pszczyna)
[2] Pismo UM w Pszczynie nr FN.I.ZD-73.2016 z dnia 07.11.2016r.
[3] Pismo mieszkańców ul. Wolności z dnia 28.11.2016r.
[4] Pismo nr GK.7021.2.00173.2016, GK.KW-02249/2016 z dnia 29.12.2016r.
[5] Pismo dot. przebudowy ul. Wolności w Piasku z dnia 07.03.2017r.

Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Radni Rady Miejskiej
W nawiązaniu do pisma wymienionego w poz. Nr [5], dotyczącego przebudowy ul. Wolności w Piasku z dnia 07.03.2017 roku, stanowiącego kontrargumentację na pismo z poz. Nr [4] Burmistrza Pszczyny (odpowiedź na wniosek mieszkańców ul. Wolności w Piasku w sprawie projektu przebudowy ul. Wolności) w kontekście rozstrzygniętej procedury w postępowaniu przetargowym na: „Przebudowę ul. Mickiewicza w Piasku wraz z kanalizacją deszczową” składam formalny obywatelski wniosek o:

Czytaj więcej: Kolejne pismo do Burmistrza w sprawie ul. Wolności

Pismo w sprawie remontu ulicy Wolności

Pismo w sprawie remontu ulicy WolnościPoniżej przedstawiamy odpowiedź na pismo Burmistrza Pszczyny GK.7021.2.00173.2016, GK.KW-02249/2016 z dnia 29.12.2016r. w sprawie remontu ul. Wolności.

 

Grzegorz Kędzior Piasek, 07.03.2017
ul. Wolności 6
43-211 Piasek

Pan Dariusz Skrobol
Burmistrz Miasta Pszczyna
Urząd Miejski w Pszczynie
43-200 Pszczyna, Rynek 2


Dotyczy: przebudowy ul. Wolności w Piasku

Szanowny Panie Burmistrzu,
W nawiązaniu do pisma nr GK.7021.2.00173.2016, GK.KW-02249/2016 z dnia 29.12.2016r. stanowiącego odpowiedź na wniosek mieszkańców ul. Wolności w Piasku w sprawie projektu przebudowy ul. Wolności pragniemy zwrócić uwagę na kilka nieporuszonych dotąd istotnych faktów oraz odnieść się do kwestii zawartych w w/w odpowiedzi Burmistrza.
1. Nawiązując do historii sołectwa Piasek, jak wynika z relacji mieszkańców ul. Wolności którzy pamiętają czasy powstania cmentarza w Piasku (notabene - jedyny cmentarz komunalny w Gminie Pszczyna), ulica Wolności miała zostać przebudowana do parametrów drogi publicznej gminnej (o kategorii L lub Z), tj. ulicy o nawierzchni twardej bitumicznej. Uzasadnieniem przebudowy drogi był niezaprzeczalny fakt, świadczący o tym że jest to najkrótszy odcinek skomunikowania kościoła z cmentarzem, funkcjonujący przez taki długie lata - do czasu wykonania nawierzchni bitumicznej na ul. Sucharskiego, a także stanowiący alternatywne połączenie komunikacyjne z sąsiadującym sołectwem Czarków. Do chwili obecnej powyższe plany i „obietnice” władzy publicznej nie zostały dotrzymane.

Czytaj więcej: Pismo w sprawie remontu ulicy Wolności

OGŁOSZONO PRZETARG NA PRZEBUDOWĘ ULICY MICKIEWICZA

Ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Mickiewicza w Piasku wraz z kanalizacją deszczową”

 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. „Przebudowa ul. Mickiewicza w Piasku wraz z kanalizacja deszczową”. Zadanie obejmuje w szczególności: Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzonych robót. Przebudowę odcinka drogi gminnej od długości 449,72 m, w szczególności: - wykonanie nawierzchni drogi o konstrukcji: 10 cm - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 25 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/16 stabilizowanego, 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechaniczne, 20 cm – grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa, geowłóknina, RAZEM – 78cm - odtworzenie nawierzchni jezdni po robotach urządzeniowych, - przebudowa zjazdów, - ustawienie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego, - przebudowa przepustów, - budowa niezbędnych umocnień skarp. Budowa kanalizacji obejmuje: - wykonanie 556 mb rurociągu kanalizacji, - zabudowa 5 wpustów ulicznych fi 500 mm - zabudowa 15 studni rewizyjych betonowych fi 1200 mm i jednej 1500 mm, - wykonanie wylotu kanalizacji z zabezpieczeniem skarp płytami ażurowymi, - wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej i przekazanie jej do ośrodka dokumentacji geodezyjnej Szczegółowy zakres przedmiotu określony jest w projekcie budowlanym, przedmiarach robót i szczegółowych specyfikacjach wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ 

szczegóły

Odpowiedź Burmistrza na pismo mieszkańców dotyczące ulicy Wolności

 

Odpowiedź Burmistrza na pismo mieszkańców dotyczące ulicy Wolności

Mieszkańcy ul. Wolności pismem z dnia 28.11.2016r. wnioskowali do Burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola i Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszka Szczotki o wykonanie w 2017 roku  projektu przebudowy ulicy Wolności w Piasku. Poniżej publikujemy odpowiedź na wniosek pod którym podpisało się 116 mieszkańców.

W piśmie z dnia 29.12.2016r. nr GK.7021.2.00173.2016, GK.KW-02249/2016  Burmistrz  pisze: „W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.11.2016 r. wyjaśniam, iż w budżecie na rok 2017 nie zabezpieczono środków niezbędnych na wykonanie projektu przebudowy ul. Wolności w Piasku. Droga ta o długości 890 m przebiega w większości po terenach prywatnych, dlatego do wykonania jej przebudowy wymagane jest przejęcie własności Gminy fragmentów działek o szerokości od 2 do 3 m na długości ok. 366 mb oraz o szerokości 5m na długości ok 400 mb. Całkowity koszt wykupu tych gruntów jest szacowany na około 300 000,00 zł. Dlatego też wykonanie projektu przebudowy tej drogi, powinno być planowane równocześnie z zabezpieczeniem środków niezbędnych na wypłatę odszkodowania za zajęte grunty.

Na terenie Gminy Pszczyna znajduje się 251 km dróg gminnych i wewnętrznych administrowanych przez Burmistrza Pszczyny, z czego tylko 142 km posiada nawierzchnię twardą. Środki finansowe, które mogą być zabezpieczone w budżecie na  budowę i przebudowę dróg, pokrywają zaledwie część rzeczywistych potrzeb modernizacji dróg gminnych. Wobec powyższego nie jestem w stanie zagwarantować Państwu konkretnego terminu wykonania wnioskowanego zadania. Proszę o przekazanie powyższej odpowiedzi pozostałym osobom podpisanym pod wnioskiem”.

 

Podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny na 2017

Sołtys Piasku zaprasza po odbiór decyzji  o wymiarze podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego na rok 2015.

Decyzję będzie można odebrać  w Sołtysówce (ul. Sucharskiego 1)  w dniach:

- 02 marca (czwartek) 8:00-12:00

- 03 marca (piątek) 14:00-18:00

- 06 marca (poniedziałek) 8:00-12:00

- 07 marca (wtorek) 14:00 - 18:00

- 08 marca (środa) 8:00 - 12:00

- 09 marca (czwartek) 14:00 - 18:00

- 10 marca (piątek) 8:00 - 12:00

- 13 marca (poniedziałek) 14:00 - 18:00

- 14 marca (wtorek) 8:00 - 12:00

- 15 marca (środa) 14:00 - 18:00

Wpłaty wynikające z ww. decyzji będą przyjmowane w tych samych godzinach. 

Jednocześnie Sołtys Piasku informuje, że wpłat można dokonywać również w kasie Urzędu Miejskiego w Pszczynie lub przez wpłatę na konto urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania nakazu płatniczego (pierwsza rata).

W tym samym czasie będzie możliwość odbioru Zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należności z tego tytułu można wpłacać w kasie UM bez prowizji lub na indywidualne konto wskazane  w zawiadomieniu.

Podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny

Sołtys Piasku zaprasza po odbiór decyzji  o wymiarze podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego na rok 2017.

Decyzję będzie można odebrać  w Sołtysówce (ul. Sucharskiego 1)  w dniach:

- 02 marca (czwartek) 8:00-12:00

- 03 marca (piątek) 14:00-18:00

- 06 marca (poniedziałek) 8:00-12:00

- 07 marca (wtorek) 14:00 - 18:00

- 08 marca (środa) 8:00 - 12:00

- 09 marca (czwartek) 14:00 - 18:00

- 10 marca (piątek) 8:00 - 12:00

- 13 marca (poniedziałek) 14:00 - 18:00

- 14 marca (wtorek) 8:00 - 12:00

- 15 marca (środa) 14:00 - 18:00

Wpłaty wynikające z ww. decyzji będą przyjmowane w tych samych godzinach. 

Jednocześnie Sołtys Piasku informuje, że wpłat można dokonywać również w kasie Urzędu Miejskiego w Pszczynie lub przez wpłatę na konto urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania nakazu płatniczego (pierwsza rata).

W tym samym czasie będzie możliwość odbioru Zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należności z tego tytułu można wpłacać w kasie UM bez prowizji lub na indywidualne konto wskazane  w zawiadomieniu.

Jubileusz setnych urodzin

W dniu wczorajszym mieszkanka naszej miejscowości Pani Anna Kędzior obchodziła swoje 100 urodziny. Składamy Pani najserdeczniejsze życzenia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. W dniu tak zaszczytnego Jubileuszu proszę przyjąć życzenia wielu kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu, aby kolejne lata mijały Pani wśród najbliższych, w atmosferze miłości i wsparcia. 

Rada Sołecka

Urząd Miejski zbiera informacje o chętnych do wymiany pieców i termomodernizacji

   Urząd Miejski w Pszczynie rozpoczyna realizację I etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy, który zakłada likwidację  10-letnich lub starszych kotłów na paliwa stałe takie jak miał, węgiel, muł węglowy lub flot. Planuje się również wymianę niskosprawnych kotłów gazowych, dopłaty do montażu kolektorów słonecznych oraz dociepleń budynków mieszkalnych. To kolejne działania mające ograniczyć niską emisję, które w ostatnim czasie realizowane są na terenie Pszczyny.

W celu pozyskania środków zewnętrznych Urząd Miejski zobligowany jest do określenia szacunkowej liczby uczestników w programie dofinansowania do wymiany kotłów i dociepleń budynków. 

Ankieta stanowić będzie podstawową informację, na podstawie, której wypracowane zostaną główne kierunki wsparcia finansowego. Informacje od mieszkańców pozwolą określić także skalę działania w gminie. Dzięki uzyskanym informacjom władze gminy uzyskają odpowiedź na pytanie jaką formę wsparcia mieszkańcy preferują? Wymianę kotłów na nowoczesne węglowe, gazowe, odnawialne źródła energii czy termomodernizację budynków. Dzięki tym działaniom osiągnięte zostaną określone efekty ekologiczne. Dokument można znaleźć również na stronie www.pszczyna.pl.

Wypełnione ankiety należy składać w Biurze Obsługi Klienta  Urzędu Miejskiego w Pszczynie, pok. nr 4 osobiście lub listownie, droga e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 17 marca 2017r. W przypadku wysłania ankiety pocztą, decyduje data wpływu ankiety do Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

źródło UM w Pszczynie

W naszym sołectwie ankiety „wstępne deklaracje” przystąpienia do projektu dostępne będą w sklepach: Max, Pani Celiny Klimek, Państwa Jabłońskich, Gama, ABC jak również w biurze sołtysa. Wszystkich zainteresowanych prosi się o złożenie takiej ankiety.

                 

 

Kolejna rewolucja śmieciowa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, od 1 lipca 2017 roku zmienią się zasady segregacji śmieci w całej Polsce. Zmiany odczują mieszkańcy Pszczyny, gdzie zamiast dotychczasowego jednego worka do selektywnej zbiórki pojawi się kilka – oddzielne na papier, szkoło, a także tworzywa i metale. Osobno zbierane będą także odpady bio.

Mieszkańcy Pszczyny bardzo często chwalili wygodę, ponieważ w gminie Pszczyna odpady dzielono na sekcje suchą i mokrą. Dotychczas do żółtego worka wrzucało się wszystkie odpady segregowane, a szczegółowa selekcja odbywała się już na etapie procesu przeróbki.

Rozporządzenie Ministra Środowiska wprowadza zmiany. Selektywnie zbierać będzie się papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Obecnie mieszkańcy gminy płacą 10,80 zł/osobę/miesiąc jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny lub 16,00 zł/osobę/miesiąc jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Ostatni przetarg na wywóz śmieci z gminy wygrała firma Remondis. Przetarg przestaje obowiązywać                  30 czerwca br. W najbliższym czasie Urząd Miejski rozpisze nowy, który będzie zakładał wprowadzenie zmian. Wszystkie samorządy muszą dostosować się do nowych przepisów. Zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska musi zaakceptować Rada Miejska, która wprowadzi nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczyna. Pełny tekst rozporządzenia znajduje się na stronie sejm.gov.pl                                                                             

 

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o ochronie przyrody

Zniesiono między innymi wymóg uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z prywatnych posesji. Ustawa pozwala na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych z wyłączeniem drzew na terenach wpisanych do rejestru zabytków i  pomników przyrody oraz drzew usuwanych w celu przywrócenia gruntów do użytkowania rolniczego.

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów wciąż jest niezbędne w przypadku:

• przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych.

• nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków 

• rolników (z wyjątkiem usuwania drzew/krzewów nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w branży rolniczej),

• osób użytkujących nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym,

• wspólnot mieszkaniowych,

• osób dzierżawiących nieruchomości,

• osób których nieruchomości znajdują się w ich wieczystym użytkowaniu,

• drzew – pomników przyrody zlokalizowanych na prywatnych nieruchomościach,

• drzew i krzewów stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

• drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów do użytkowania innego niż rolnicze.

Przystępując do usuwania drzew należy także pamiętać o sezonie lęgowym ptaków. Drzewa stanowiące siedliska chronionych gatunków zwierząt (np. w postaci gniazd i budek lęgowych) można usuwać od 16 października do 1 marca.

Należy też zachować ostrożność usuwając drzewa i krzewy na posesjach graniczących np. z drogą publiczną. Bardzo często ogrodzenie nieruchomości nie przebiega bowiem po granicy działki, a drzewa rosną w rzeczywistości na terenie pasa drogowego.

Potrzebne mieszkanie na terenie Piasku

Właściciel domu, który spłonął w wigilię przy ul. Katowickiej poszukuje dla siebie małego mieszkania w Piasku. Pan do końca lutego br. tymczasowo mieszka w Domu Turysty w Pszczynie. Jeżeli miałby ktoś jakieś małe mieszkanie, które mógłby wynająć Pan Henryk dla siebie proszony jest o kontakt pod numerem telefonu: 696 789 570. Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego początkiem marca może dopiero rozpocząć rozbiórkę domu.

Kilka słów o stronie

Witamy na stronie miejscowości Piasek.

Strona działa od 6 grudnia 1999 roku i przez ten okres miała różne formy, różne adresy, rożne konstrukcje. Na początku była to prosta strona napisana w windowsowskim notatniku, a obecnie jest zarządzana przez najnowszy system zarządzania treścią CMS Joomla 2.5.x

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby pomóc w redagowaniu i tworzeniu strony miejscowości Piasek.

 

Zaloguj