Dawniej piasek.one.pl

Dzisiaj jest: 11 Lipiec 2020    |    Imieniny: Cyprian, Olga, Benedykt

Odpowiedź Burmistrza Pszczyny oraz kolejne pismo

Grzegorz Kędzior Piasek, 09.05.2017

ul. Wolności 6

43-211 Piasek

 

L.dz.: Piasek/GK/04/2017

 

Pan Dariusz Skrobol

Burmistrz Miasta Pszczyna

Urząd Miejski w Pszczynie

43-200 Pszczyna, Rynek 2

 

Państwo

Radni Rady Miejskiej w Pszczynie

Urząd Miejski w Pszczynie

43-200 Pszczyna, Rynek 2

Dotyczy: przebudowy ul. Wolności w Piasku

Pisma związane:

[1] Zestawienie wydatków na drogi gminne w latach 2007 – 2015 (Miasto i Gmina Pszczyna)

[2] Pismo UM w Pszczynie nr FN.I.ZD-73.2016 z dnia 07.11.2016r.

[3] Pismo mieszkańców ul. Wolności z dnia 28.11.2016r.

[4] Pismo nr GK.7021.2.00173.2016, GK.KW-02249/2016 z dnia 29.12.2016r.

[5] Pismo dot. przebudowy ul. Wolności w Piasku z dnia 07.03.2017r.

[6] Pismo nr: Piasek/GK/02/2017 z dnia 22.03.2017r.

[7] Pismo nr: Piasek/GK/03/2017 z dnia 27.03.2017r.

[8] Pismo UM w Pszczynie nr GK.7021.2.00173.2016, GK.KW-00571/2017 z dnia 12.04.2016r.

Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Radni Rady Miejskiej

W odpowiedzi na pismo nr GK.7021.2.00173.2016, GK.KW-00571/2017 z dnia 12.04.2016r (data nadania: 14.04.2017) stanowiącego odzew Burmistrza na pismo nr [5] oraz wniosek mieszkańców przekazany pismem nr [7] dotyczący zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na wykonanie w 2017 roku projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Wolności w Piasku wraz z podziałem nieruchomości, na wstępie pragnę przytoczyć zapisy wprowadzające do podstawowego aktu prawnego którymi winny, w swoim postępowaniu, kierować się organy administracji publicznej tj. Kodeksu Postepowania Administracyjnego ( Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z dn. 14.06.1960):

Art. 6. Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.

 

Art. 7. W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

Art. 8. Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.

Art. 9. Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek…

Odnosząc się do treści Pana pisma [7] stanowiącego odpowiedź na wniosek 223 mieszkańców sołectw Piasek i Czarków, z przykrością i rozczarowaniem stwierdzam, iż z treści udzielonej odpowiedzi niestety nic nie wynika, poza informacją, że po raz kolejny bezpodstawnie Pan, jako główny przedstawiciel władzy samorządowej i zarządca drogi, odmawia pozytywnego rozpatrzenia wniosku mieszkańców o realizację zadania, wynikającego z zakresu ustawowych i obywatelskich obowiązków.

Mieszkańcy sołectw Piasek i Czarków w piśmie z dnia 27.03.2017 zawnioskowali o przekierowanie zaoszczędzonych środków inwestycyjnych (inwestycja infrastrukturalna) na uzyskanie wstępnych projektów podziału nieruchomości, służących uzyskaniu stosownych decyzji deklaratoryjnych Wojewody Śląskiego, potwierdzających własność Gminy Pszczyna w zakresie gruntów w pasie drogowym ul. Wolności oraz wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Wolności w Piasku, a wiec zabezpieczenie środków na rozwój niezbędnej infrastruktury drogowej w miejscowości Piasek - najbardziej zaniedbanym w zakresie finansowania infrastruktury sołectwie gminy Pszczyna w ostatniej dekadzie czyli w dwóch ostatnich kadencjach sprawowania przez Pana Urzędu Burmistrza.

Jeśli potraktować zawarte w w/w piśmie informacje jako deklaracje/obietnice Burmistrza do podjęcia działań w sprawie: najpierw regulacji stanu prawnego ewidencji gruntów a kolejno ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie projektu i kolejno realizację przebudowy ul. Wolności proszę określić na jakim etapie aktualnie jest: przygotowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości oraz przygotowanie wniosku do Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia regulacji zgodnie z art. 73 (Dz. U nr 133 poz. 872) proszę o wiążące informacje, zawierające konkretny harmonogram dalszych czynności w przedmiocie realizacji zadania.

Traktując zawartą w Pana piśmie informację jako obietnicę – niestety, należy mieć poważne obawy czy jest to formalne zobowiązanie, w przedstawieniu etapowego trybu procedowania (wykonanie projektu podziału, regulacja na podstawie wniosku, wykonanie projektu przebudowy) co przybiera charakter na tyle długoterminowy, że w aspekcie zbliżających się przyszłorocznych wyborów samorządowych staje się mocno wątpliwe w całościowej a nawet częściowej realizacji.

Zgodnie z zapisami art. 73 pkt.1 Przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną: Nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem.

Na podstawie w/w zapisu ustawy z 13.10.1998 r. władza samorządowa stała się właścicielem i zarządcą części gruntów zajętych pod drogi gminne i zgodnie z zapisami w/w normy prawnej została zobowiązana do przeprowadzenia stosownych regulacji stanów prawnych w tym. m.in. podziałów nieruchomości zajętych pod pasy drogowe.

Jak widać, czynności regulacyjne nieruchomości zajętej pod ul. Wolności osiągnęły już dojrzały wiek pełnoletności, gdyż mija 18 lat od daty wprowadzenia obowiązku przeprowadzenia działań prawnych, co w zderzeniu z koniecznością wykonania kompleksowego remontu drogi stawia samorząd gminy Pszczyna w bardzo negatywnym świetle oceny mieszkańców.

 

Biorąc zatem pod uwagę powyższe, w swojej odpowiedzi powołuje się Pan na brak uporządkowania spraw ewidencji gruntów za przeprowadzenie których odpowiedzialny jest samorząd, co nie może służyć jako argument w odmowie podejmowania działań inwestycyjnych i które aktualnie urosło do olbrzymiej rangi zaniechania wykonywania ustawowych obowiązków władzy samorządowej.

Zwracam Pana uwagę również iż to zaniechanie Urzędu wprost przekłada się kwestie dalszego niesłusznego opodatkowania nieruchomości drogowych z powodu braku podziału nieruchomości tj. dotychczasowi właściciele działek nadal płacą podatek za całą nieruchomość (łącznie z częścią zajętą pod drogę gminną) mimo iż prawnie nie są już od dawna ich właścicielami.

W ramach zadośćuczynienia za długoletnią opieszałość w zakresie regulacji ewidencji gruntów władza samorządowa powinna zrobić wszystko aby zwiększyć sprawę priorytetowości tej inwestycji.

 

Idąc dalej, wskazuję iż zgodnie z zapisami art. 73, z dniem 1 stycznia 1999 r. właściwe samorządy stały się z mocy prawa właścicielami gruntów pod drogami gminnymi i nie ma absolutnie żadnych przeciwskazań do równoczesnej realizacji przeprowadzenia postępowania administracyjnego dot. regulacji kwestii własnościowych oraz opracowania dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem inwestycji drogowej w postaci przebudowy drogi gminnej.

 

Prawo budowlane w zapisach dotyczących dokumentów wchodzących w skład wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę wymienia konieczność dołączenia oświadczenia inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a nie posiadanie prawa własności do nieruchomości.

Zgodnie z Prawem budowlanym oraz w oparciu o ustawę o drogach publicznych, jedna z form dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest trwały zarząd.

Jednakże w przypadku konieczności uzyskania przez gminę dodatkowego potwierdzenia prawa do dysponowania gruntami na cele budowlane, gwarantuję pełną współpracę i uzyskanie niezbędnych zgód od byłych właścicieli w tym zakresie. Warunkiem jest tutaj pełne i jasne zobowiązanie władz gminy dotyczące realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Kończąc pragnę również zwrócić Pana uwagę iż zgodnie z wymienionym na wstępie Kodeksem Postępowania Administracyjnego termin udzielenia odpowiedzi stronie w myśl zapisów art. 35 pkt 1-3 minął w miesiąc po dacie wpływu do Urzędu tj. dnia 10.04.2017 tym czasem odpowiedź Burmistrza została podpisana dn. 12.04 i wysłana dn. 14.04 br.

Oczekuję od Państwa podjęcia konkretnych działań, nie tylko w sferze podjętej po mojej interwencji - regulacji stanu prawnego nieruchomości ale również w obszarze działań projektowych i inwestycyjnych, zgodnie z wnioskiem mieszkańców, zawartym w piśmie nr: Piasek/GK/03/2017 z dnia 27.03.2017r. oraz udzielenie wiążącej odpowiedzi do niniejszego pisma zgodnie z zakresem kompetencji i w terminie przewidzianym w KPA.

Do wiadomości wraz z kopiami pism powiązanych:

  1. Pan Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski – z uprzejmą prośbą o pomoc w sprawie.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 
Jagiellońska 25; 40-032 Katowice

  1. Pani Izabela Kloc – z prośbą o wsparcie

Biuro Poselskie - ul. Karola Miarki 15, 43-190 Mikołów

  1. Pan Jerzy Polaczek – z prośbą o wsparcie

Biuro Poselskie - ul. Bytomska 156, 41-940 Piekary Śląskie

  1. Pani Mirosława Nykiel – z prośbą o wsparcie

Biuro Poselskie - ul. Wzgórze 20, 43-300 Bielsko-Biała

 

 

ZAŁĄCZNIKI W PDF:

Odpowiedź Burmistrza Pszczyny na wniosek mieszkańców z 12.04.2017

Kilka słów o stronie

Witamy na stronie miejscowości Piasek.

Strona działa od 6 grudnia 1999 roku i przez ten okres miała różne formy, różne adresy, rożne konstrukcje. Na początku była to prosta strona napisana w windowsowskim notatniku, a obecnie jest zarządzana przez najnowszy system zarządzania treścią CMS Joomla 2.5.x

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby pomóc w redagowaniu i tworzeniu strony miejscowości Piasek.

 

Zaloguj