Dawniej piasek.one.pl

Dzisiaj jest: 4 Lipiec 2020    |    Imieniny: Elżbieta, Malwina, Teodor

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Pszczyny , działając na podstawie art. 33 ust.1 , w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235) zawiadamia, o rozpoczęciu procedury  udziału  społeczeństwa  w  postępowaniu  w  sprawie  wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą:  

 

„Uruchomienie linii technologicznej: linii produkcji kształtowników kompozytowych metodą pultruzji oraz linii do pokrywania różnych płyt, w tym płyt MgO masami żywicznymi, gruntami, tynkami oraz farbami, w tym utwardzanymi promieniami UV na terenie działek nr 2481/31, 2856/31, 2857/31 i 2474/31 położonych w Studzienicach przy ulicy Jaskółek

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek przedsiębiorstwa LS TECH-HOMES S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Karola Korna 7/4.
Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Udział ten zgodnie z cytowanym przepisem  przysługuje „każdemu”.
Z dokumentacją sprawy oraz raportem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Ochrony Środowiska pok. 204 (w godzinach pracy urzędu).
Dane o wniosku i raporcie o oddziaływaniu na środowisko zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

Ponadto zawiadamiam  o  możliwości  składania  przez  zainteresowanych uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznie w  Urzędzie Miejskim w Pszczynie w terminie :    od  28 maja 2014  -  do 20 czerwca 2014 roku .

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Pszczyny, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach.

Z up. BURMISTRZA

Barbara Sopot-Zembok
Zastępca Burmistrza

Kilka słów o stronie

Witamy na stronie miejscowości Piasek.

Strona działa od 6 grudnia 1999 roku i przez ten okres miała różne formy, różne adresy, rożne konstrukcje. Na początku była to prosta strona napisana w windowsowskim notatniku, a obecnie jest zarządzana przez najnowszy system zarządzania treścią CMS Joomla 2.5.x

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby pomóc w redagowaniu i tworzeniu strony miejscowości Piasek.

 

Zaloguj