Dawniej piasek.one.pl

Dzisiaj jest: 4 Lipiec 2020    |    Imieniny: Elżbieta, Malwina, Teodor

Zebranie Wiejskie już za nami

11 lutego odbyło się w naszym sołectwie kolejne z cyklu zebrań sprawozdawczych w gminie Pszczyna.
W zebraniu uczestniczyli poza mieszkańcami i Radą Sołecką Piasku, przedstawiciele policji, straży miejskiej, przedstawiciele wydziałów Urzędu Miejskiego w Pszczynie, w osobie naczelnika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli radny Grzegorz Wanot, prezes PIK-u a także burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol i z-ca burmistrza Barbara Sopot-Zembok, Starosta Pszczyny Paweł Sadza jak również nie zabrakło naszego posła na Sejm RP Sławomira Kowalskiego.

 

Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie, zebrani mieszkańcy wysłuchali sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej z realizacji zadań w roku 2013 oraz planów na rok 2014. Podjętych zostało także kilka uchwał zatwierdzających sprawozdanie z działalności i udzielenia absolutorium Radzie Sołeckiej Piasek za 2013 r, plan pracy Rady Sołeckiej na 2014 r., plan rzeczowo – finansowy na rok 2014 i uchwała upoważniająca Radę Sołecką do dokonywania przesunięć w preliminarzu wydatków roku 2014. Wszystkie uchwały zostały zatwierdzone przez zgromadzonych mieszkańców jednogłośnie. Zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym Rada Sołecka w Piasku w roku 2014 dysponuje kwotą 39.220,00 zł, z czego gro środków zostanie przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem budynku Sołtysówka – kwota 7.820,00zł, wspieraniem działalności OSP Piasek kwota 6.000,00zł, gospodarką komunalną i ochroną środowiska 7.600,00zł, wspieraniem instytucji kulturalnych działających na terenie naszej miejscowości – kwota 13.000,00 złotych zaś na kulturę fizyczną i sport zostanie przeznaczone 4.800,00 zł z czego kwota 4.500,00zł zostanie przeznaczona na wspieranie działalności KS Czarni. W ramach planu prac na rok 2014 została przewidziana m. in. współorganizowanie kilku wycieczek, współorganizacja spotkania z okazji Dnia Seniora a także piknik rodzinny – festyn 21 czerwca 2014, i wiele innych.

Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego przedstawił zebranym m. in. informacje związane ze zmienionymi w roku ubiegłym zasadami ogłaszania i odwoływania alarmów dla mieszkańców z wykorzystaniem syren alarmowych, informując, że obecnie sygnałem ogłaszającym alarm jest dźwięk modulowany trwający 3 minuty, zaś odwołanie alarmu to dźwięk 3 minutowy ciągły.
Przedstawił także działający na terenie gminy system powiadamiania o istotnych wydarzeniach, zwłaszcza ostrzeżeniach dotyczących warunków pogodowych przy pomocy smsów wysyłanych bezpośrednio z centrum zarządzania kryzysowego na zarejestrowane w systemie numery telefonów komórkowych, zachęcając wszystkich do zarejestrowania swych telefonów w tym systemie poprzez wysłanie SMS* O TREŚCI: Tak.sps05 na numer: 661 000 112

Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol przedstawił zebranym mieszkańcom naszego sołectwa najważniejsze dane dotyczące wykonanych w Pszczynie inwestycji i planów przyszłych na rok 2014, z uwzględnieniem prac na terenie sołectwa Piasek.
Jednym z zadań inwestycyjnych Gminy w roku 2014 w naszym sołectwie będzie Odwodnienie boiska „ORLIK” 425 000 zł oraz realizacja zadania z projektu budżetu obywatelskiego: Adaptacja pomieszczenia przy OSP 100 000 zł.

W ramach dyskusji ze strony mieszkańców padło wiele pytań, na niektóre z nich Burmistrz oraz pozostałe zaproszone na zebranie osoby funkcyjne udzieliły odpowiedzi bezpośrednio na zebraniu. Pozostałe pytania zostały zanotowane, a odpowiedzi na nie zostaną udzielone w terminie późniejszym.
Wśród pytań nie zabrakło jak zwykle na tego typu zebraniach pytań o wykonane oraz kolejne remonty infrastruktury drogowej, oznakowania ulic, został poruszony problem dowozu dzieci do gimnazjum, sprawa przepustów na drogach gminnych, serca wsi, głównego przejazdu kolejowego w Piasku. Mieszkańcy pytali także o sprawy związane z kanalizacją w naszej miejscowości jak również padło pytanie dotyczące opłat za wodę w gminie Pszczyna. Padły pytania dotyczące nieprzyjemnego zapachu dochodzącego z Studzienic najprawdopodobniej firmy Biomasa Południe Sp. cywilna. 

Został poruszył temat rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasku. Stosowny wniosek w formie uchwały z zebrania został przekazany Burmistrzowi.


Poniżej przedstawiamy prezentację Burmistrza UM Pszczyny przedstawioną podczas zebrania sprawozdawczego w Piasku dnia 11 lutego 2014.

Zobacz

Sołtys Barbara Psik

Kilka słów o stronie

Witamy na stronie miejscowości Piasek.

Strona działa od 6 grudnia 1999 roku i przez ten okres miała różne formy, różne adresy, rożne konstrukcje. Na początku była to prosta strona napisana w windowsowskim notatniku, a obecnie jest zarządzana przez najnowszy system zarządzania treścią CMS Joomla 2.5.x

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby pomóc w redagowaniu i tworzeniu strony miejscowości Piasek.

 

Zaloguj