Dawniej piasek.one.pl

Dzisiaj jest: 24 Październik 2017    |    Imieniny: Marty, Marcina, Rafała

Informacja Burmistrza w sprawie utrzymywania rowów melioracyjnych

Szanowni Państwo, 

apeluję i proszę wszystkich właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów i nieruchomości, na których usytuowane są urządzenia melioracji wodnych szczegółowych o wykonywanie obowiązku ich konserwacji i bieżące utrzymanie w stanie umożliwiającym swobodny przepływ wód.

Na zakres robót związanych z utrzymaniem rowów i drenażu składa się głównie: wykaszanie, usuwanie zakrzewienia, odmulanie dna rowu, naprawa wylotów drenarskich. 

Rowy stanowią ciąg sieci odwodnieniowej, a brak ich należytego utrzymywania powoduje zagrożenie podtopieniowe. 

Ważnym jest, aby konserwacja urządzeń melioracyjnych dokonywana była na całej długości. Konserwacja rowu melioracyjnego położonego wyżej nie spowoduje spływu wód w sytuacji, gdy dolny odcinek nie będzie zapewniał właściwego utrzymania końcowych odcinków rowów. Z budżetu gminy nie mogą być finansowane obowiązki spoczywające na właścicielach nieruchomości.

W sytuacji nie wywiązywania się z obowiązków określonych ustawą, decyzję zobowiązującą do wykonania konserwacji rowów wydaje Starostwo Powiatowe w Pszczynie. Jeśli którykolwiek z właścicieli korzystających z danego rowu melioracyjnego ma zastrzeżenia, co do wykonywania obowiązku utrzymania tego rowu przez innych właścicieli tegoż rowu, powinien zwrócić się z wnioskiem do starosty o wydanie stosownej decyzji określającej wykonanie tego obowiązku. Problem przymuszenia do udrożnienia rowu leży w gestii jednego z właścicieli rowu (w drodze powództwa cywilnego) bądź Starosty pszczyńskiego, jako organu właściwego w wyżej wymienionej sprawie. W myśl art. 77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawa wodnego    (Dz. U. 2015r., poz.469), utrzymywanie urządzeń wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów, a jeśli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej – do tej spółki.

Jeżeli obowiązek, o którym mowa powyżej, nie jest wykonywany, to organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy ich wykonania.

Mając na uwadze powyższe proszę o prawidłowe wykonanie wynikających z przepisów prawa obowiązków w zakresie właściwego utrzymania rowów. 

Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol

Pomóż piłkarzom z Piasku - wybory w Czarnych

Czytaj więcej: Pomóż piłkarzom z Piasku - wybory w Czarnych

Zarząd KS Czarni Piasek zaprasza na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego zostaną wybrani nowi członkowie zarządu. - Pomóżmy naszemu klubowi - apeluje sekretarz KS Czarni Piasek, Michał Pawlak.

8 czerwca 2017 r.  o godzinie 18.0  w siedzibie klubu (ul. Słowackiego 22) odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Klubie Sportowym Czarni Piasek. Zarząd klubu zaprasza wszystkich sympatyków piłki nożnej z naszej miejscowości. - Brakuje nam rąk do pomocy. Drużyna seniorów pewnie zmierza po awans do klasy A, juniorzy są w ścisłej czołówce swoich rozgrywek. Pracy jest jednak sporo, dlatego w imieniu zarządu zapraszam wszystkich tych, którym los naszego klubu nie jest obojętny. Nie trzeba mieć pieniędzy, wystarczy trochę wolnego czasu i chęci do działania - zaprasza Michał Pawlak, sekretarz KS Czarni Piasek.

 

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 16 maja 2017r.

Czytaj więcej: Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 16 maja 2017r.

 Zawiadamia się, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji „Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice – Katowice Ligota, Tychy – (Czechowice-Dziedzice) – (Zebrzydowice) – granica państwa (z Czechami) w ramach projektu pn.: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E 60) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice”. Inwestycją objęte są między innymi nieruchomości w Piasku. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz składać wnioski i zastrzeżenia  w  Wydziale  Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, w godzinach od 9.00 do 14.00, pok. 523 (IV piętro, tel. 32 20 77 523)  w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia tj. dnia 23 maja 2017r. (tablica ogłoszeń UM Pszczyna). Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

obwieszczenie

 (Inwestycją objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek [pogrubiono działki podlegające podziałowi])

Zarząd KGW i KR organizuje wycieczkę

Czytaj więcej: Zarząd KGW i KR organizuje wycieczkę

Zarząd KGW i KR organizuje wycieczkę na baseny termalne do Białki Tatrzańskiej, dnia 03 czerwca 2017 r. (sobota) wyjazd spod Ośrodka Kultury Kaniówka  o godz. 7 00. Zapisy i więcej informacji u Pani Małgorzaty Anderko pod numerem telefonu 795028780. W wycieczce mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Piasku. Serdecznie zapraszamy.

Odpowiedź Burmistrza Pszczyny oraz kolejne pismo

Czytaj więcej: Odpowiedź Burmistrza Pszczyny oraz kolejne pismoGrzegorz Kędzior Piasek, 09.05.2017

ul. Wolności 6

43-211 Piasek

 

L.dz.: Piasek/GK/04/2017

 

Pan Dariusz Skrobol

Burmistrz Miasta Pszczyna

Urząd Miejski w Pszczynie

43-200 Pszczyna, Rynek 2

 

Państwo

Radni Rady Miejskiej w Pszczynie

Urząd Miejski w Pszczynie

43-200 Pszczyna, Rynek 2

Dotyczy: przebudowy ul. Wolności w Piasku

Pisma związane:

[1] Zestawienie wydatków na drogi gminne w latach 2007 – 2015 (Miasto i Gmina Pszczyna)

[2] Pismo UM w Pszczynie nr FN.I.ZD-73.2016 z dnia 07.11.2016r.

[3] Pismo mieszkańców ul. Wolności z dnia 28.11.2016r.

[4] Pismo nr GK.7021.2.00173.2016, GK.KW-02249/2016 z dnia 29.12.2016r.

[5] Pismo dot. przebudowy ul. Wolności w Piasku z dnia 07.03.2017r.

[6] Pismo nr: Piasek/GK/02/2017 z dnia 22.03.2017r.

[7] Pismo nr: Piasek/GK/03/2017 z dnia 27.03.2017r.

[8] Pismo UM w Pszczynie nr GK.7021.2.00173.2016, GK.KW-00571/2017 z dnia 12.04.2016r.

Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Radni Rady Miejskiej

W odpowiedzi na pismo nr GK.7021.2.00173.2016, GK.KW-00571/2017 z dnia 12.04.2016r (data nadania: 14.04.2017) stanowiącego odzew Burmistrza na pismo nr [5] oraz wniosek mieszkańców przekazany pismem nr [7] dotyczący zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na wykonanie w 2017 roku projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Wolności w Piasku wraz z podziałem nieruchomości, na wstępie pragnę przytoczyć zapisy wprowadzające do podstawowego aktu prawnego którymi winny, w swoim postępowaniu, kierować się organy administracji publicznej tj. Kodeksu Postepowania Administracyjnego ( Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z dn. 14.06.1960):

Art. 6. Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.

Czytaj więcej: Odpowiedź Burmistrza Pszczyny oraz kolejne pismo

Po 1 września 2017 ograniczenia w opalaniu domów.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego. Zgodnie z nimi od tego też czasu nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i fotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 %

Uchwała antysmogowa – co należy wiedzieć

WIĘCEJ

Dofinansowanie do wymiany pieca

Czytaj więcej: Dofinansowanie do wymiany pieca

WFOŚ ogłosił warunki programu w ramach którego można starać się o dofinansowanie do wymiany pieców. Wnioski można składać od 15 do 26 maja. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą.

 

Szczegóły są na stronie: www.wfosigw.katowice.pl/smog-stop. 

2017 II Rata podatku od nieruchomości

Czytaj więcej: 2017 II Rata podatku od nieruchomości

Informuję, iż wpłaty II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i  leśnego będą przyjmowane w Sołtysówce w dniach:

11 maja (czwartek) godz. 8.00-12.00

12 maja (piątek) godz. 15.00-18.00

15 maja (poniedziałek) godz. 8.00-12.00

Serdecznie zapraszam

 Sołtys Barbara Psik

Termin składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2017

Czytaj więcej: Termin składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 z wymaganymi załącznikami, można składać w terminie od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 15 maja 2017 r.

Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2017 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2017 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. 

Jednocześnie ARiMR informuje, iż nie jest planowane wydłużenie terminu na składanie wniosków o przyznanie płatności w 2017 roku. 

Zmiany do wniosku o przyznanie płatności można składać do dnia 31 maja 2017 r. Złożenie zmiany do wniosku w tym terminie nie skutkuje zmniejszeniem należnych płatności do powierzchni, której dotyczą składane zmiany. Uzupełnienie braków we wniosku od dnia 1 czerwca do dnia 9 czerwca 2017 r. skutkuje zmniejszeniem płatności w zakresie, którego dotyczą składane uzupełnienia. 

Zmiany do wniosku oraz uzupełnienie braków, w tym złożenie załączników oraz wypełnionych materiałów graficznych, składa się na formularzu wniosku z zaznaczonym celem złożenia „Zmiana do wniosku”. 

Wnioski o przyznanie płatności złożone do ARiMR po dniu 9 czerwca nie będą rozpatrywane.

Zmianie ulegają godziny pracy Pszczyńskiego Biura Powiatowego ARiMR na następujące: 

24.04.2017 r. - 28.04.2017 r. w godz. 7:30 - 18:00

01.05.2017 r. - nieczynne

02.05.2017 r. - w godz. 06:00 - 15:30

03.05.2017 r. - nieczynne

04.05.2017 r. - 05.05.2017 r. - w godz. 06:00 - 20:00

08.05.2017 r. - 12.05.2017 r. - w godz. 06:00 - 20:00

13.05.2017 r. (sobota) - w godz. 06:00 - 20:00

15.05.2017 r. - w godz. 06:00 - 20:00

(źródło: ARiMR)

Szczepienie psów 2017

Czytaj więcej: Szczepienie psów 2017

Coroczne szczepienie psów przeciwko wściekliźnie w naszej miejscowości odbędzie się 2 maja 2017 roku 

13:30 - 16:00 scena obok OSP

16:30 - 17:30 ulica leśna obok przejazdu kolejowego

18:00 - 19:00 obok boiska KS

Informacja o spotkaniach Zespołu Regionalnego Pioskowianie

Czytaj więcej: Informacja o spotkaniach Zespołu Regionalnego Pioskowianie

Zespół Pioskowianie od 18.04.2017r (wtorek) o godzinie 17.00 spotyka się w Ośrodku Kultury Kaniówka, gdzie będzie  ćwiczył śpiew i obrzędy. Wszystkich członków i chętnych serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie na spotkanie biesiadne

Czytaj więcej: Zaproszenie na spotkanie biesiadne

Zarząd Koła Emerytów ,Rencistów i Inwalidów w Piasku serdecznie zaprasza wszystkich członków Koła na spotkanie biesiadne które odbędzie się dnia 27.04.2017 roku o godz. 15.00 na „Kaniówce”.

Kilka słów o stronie

Witamy na stronie miejscowości Piasek.

Strona działa od 6 grudnia 1999 roku i przez ten okres miała różne formy, różne adresy, rożne konstrukcje. Na początku była to prosta strona napisana w windowsowskim notatniku, a obecnie jest zarządzana przez najnowszy system zarządzania treścią CMS Joomla 2.5.x

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby pomóc w redagowaniu i tworzeniu strony miejscowości Piasek.

Zaloguj